PROJEKTY

OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ 

Šablony s názvem Společné kroky jsou financovány z projektu EU.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností a spolupráce, podpory zavádění inovativních metod výuky a podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001299

PROJEKT NPO PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Hlavním cílem projektu naplánovaného na léta 2022-2026 je připravit a realizovat řešení vedoucí ke snižování rostoucích nerovností ve vzdělání. Školám v náročnějších podmínkách bude poskytována vícevrstvá podpora zaměřená mimo jiné také na posilování kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků, zejména žáků se sociálním znevýhodněním. 

OBĚDY DO ŠKOL

Díky projektu Obědy do škol, který organizuje MPSV, budou i v aktuálním školním roce zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů.